Kutaalee oromiyaa


5 events found on Golden Shadow's timeline.
Subscribe to unlock

Kutaalee oromiyaa

Iluu 5. Kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa sababaa Oromummaa isaaniin yakkamuun Oromoonii bakkoota adda addaatti murtiin seeraa alaa itti kennamaa jiraatu illee ummanni Oromoo qabsoo diddaa gabruma takkaa illee hin dhaane. 1 qofaan guddatee jira. Yeroma kana Sibiiloon Boqonnaaf Gara Biyyaa Magaalaa Dodolaa dhufe. Abbootiin Gadaa Kutaalee Oromiyaa waltajjicha kan jalqabsiisan yemmuu ta'u Sirni Gadaa Oromoo mirga daa'immaniifi dubartootaaf wabiidha Jedhaniiru. Kutaalee barnootaa afran taran keessatti waan baranne itti dhimma bahuuf caqasi. Adeemsi koreen Qeerroo araara dhaabota ABO tokkoomsudhaaf dhaabbate gochaa ture guyyaa hardhaa adeemsa isaanii xumuruun haala adeemsa araara hanga ammaa ture irratti ibsa kennee jira. FDG Ummanni keenya Oromiyaa guutuu keessatti gaggeessaa jiran guutummati deeggara. Daawoo 4. eensotaa fi Sirna Walgahii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Mur-teessuuf Bahe Lakk. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokkodha. Kun gahaa fi hunda kan wal-gahu waan hin-taaneef kutaalee hawaasaa dhibee kanaan hubamanii wal’aansa kana waliin ga’uuf hojjataa akka jiru Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksiseera. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. "Galii" jechuun galii dhaabb- attoonni fayyaa tajaajila fay- yaa kennanirraa, gurgurtaa qo- baasii fayyaa kutaalee hawaa- Welcome! Log into your account. Oromoon wayta ammaa kutaalee Oromiyaa fi Oromiyaa ala jiraatu akka ummataatti bilisa taheee walabummaan biyya isaa Oromiyaa keessa bulchiinsa ofii diriirfatuun jiraataa ture. 28 Oct 2019 Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Marii kanarratti kan argame OBN Oromoon kutaalee Oromiyaa  waggoota digdamman dabran keessatti bade kumaan shallagama. oromiyaa. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera. Sep 16, 2013 · Konyaan ABO Adelaide Yeroo Duraaf Kora Waggaa Gaggeeffatan (Madda Oduu ABO, Melbourne, 12 Fulbaana 2013) Korri Konyaa ABO Adelaide yeroo duraaf Australia kibbaa magaalaa Adelaide keessatti guyyaa lamaaf gaggeeffame milkiin xumurame; kora hawaasaa kana irratti hawaasti Oromoo Australia Kibbaa WBOf gargaarsa maallaqaa gumaachanii jiru. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. SHAWAA KIBBA LIXAA 1. Dabalataanis hooggantoonni godinna Shawaa lixaa fi bulchiinsa magaalaa Amboo mindaa isaanii ji’a tokkoo kennuuf walii galaniiru. Teessoo. Taammanaa Bitimaa irraa Kutaalee shanan dabran akka dubbiftan nan abdaddha. Workishooppiin “Think Tank” biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi dhaabbata JSIL 10K waliin ta’uun geggeeffame (BEFO Adaamaa ). 9 jechuma tokkollee sirnaan dubbisuu hin dandeenye. akka inni kutaalee Oromiyaa Boorana, Gujii, Arsii, Ituufi Humbana,  Oromiyaa | Ethiopia News is a news reader (RSS reader) providing a summary of Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daataa ilmaan Oromoo baatii  12 Mar 2015 Holqi kun karaa seenan lama fi kutaalee walxaxoo (complex network Haroon Dandi haroowwan badaa Oromiyaa keessatti argaman keessa . Facebook gives people the power to share and makes Kutaalee hojiif Q/B/M 2 fi piroojektoota kaappitaalaafimmoo Q/B/K 2 karoora hojii bar-tokkoo fi dookumantii piroojektootaatti fayyadamuudhaan guutamu. Jan 02, 2017 · Dhimmi Aartistii Oromoo kamiyyuu nama guba. 1. taanaan Oromoon nagaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu   29 Jan 2018 yaada buleessa kan 'sirni addunyaa' tokkichi ' naannoolee/ kutaalee addunyaa ' kan gara garaatii oli jedhee dhiyeessu kan mormu yoo te'uu  baayee U. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. Miseensoonni waldaya kanaa gariin mootummoota Haylasillaasee fi Dargitiin hidhamuu, ajjeeffamuu fi biyyarraa arihamuu mudateenii ture. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Korri gamtaa 3 ffaa kutaalee ABO Awurooppaa fi mariin hawaasaa kan Miseensonni koree hoji rawwachiistuu, Miseensonni Gumii Saba ABO irraatti hirmaatani adoolessa 24 fi 25 bara 2015 biyya Sweden, magaalaa Stockholmi keessatti gaggeeffame milkiin xumurame. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Mar 01, 2018 · Waamichi kutaalee Oromiyaa fi tarrisa gitoota hawaasaa qabatee maqaa Qeerroon gadhiifame faca’aa jiru qaama jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa akka hin taane ummata keenya beeksisaa ibsoota Qeerroo Bilisummaa irraa bahe hordofuun arrata Qeerroo kan ta’e Sagalee Qeerroo Bilisummaa(SQ) fi website Qeerroo irraa akka hordoftan WASHINGITAN, DIISII — Ajjeechaa akkasumas uummanni daangaalee irraa qe’ee ofii irraa buqqaafamuu mormuuf akkasumas humnoota kora bittinneessaa uummata eeguuf bobba’e irratti ajjeechaan raawwatu haa dhaabatu jechuu dhaan Oromiyaa bakka garaagaraatti hiriirri geggeessamu itti fufee jira. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Dhakaan bu'uraa ijaarsa Giddugaleessa kanaa bara 1998 kan Aug 27, 2013 · Walumaa galattii sirna awwaalchaa enjiiner Tasfahuun Camadaa irraatti kutaalee Oromiyaa gara dhihaa fi magaalota Finfinnee Adaamaa dabalatee Uummaannii Oromoo tilmaamaan 10,000 olitti lakkaa’amani tu irraatti kan argamee fi dargaggoonnii hedduun waraanaa Wayyaaneetiin utuu achii hin ga’iin karaattii kan dhorkamuun deebifaman ta’uu QAJEELFAMA BULCHIINSA QORUMSA DAREE KUTAALEE 1-12 Biiroo Barnootaa Oromiyaa Bitooteessa, 2010 Finfinnee Jan 02, 2017 · Dhumarratti artist Fayyisaaf, ummatni biyya keessaa hangami akka sijaalatuuf si kabaju Oromiyaa kutaalee hunda naannoftee argiteetta. Mar 01, 2018 · Waamichi kutaalee Oromiyaa fi tarrisa gitoota hawaasaa qabatee maqaa Qeerroon gadhiifame faca’aa jiru qaama jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa akka hin taane ummata keenya beeksisaa ibsoota Qeerroo Bilisummaa irraa bahe hordofuun arrata Qeerroo kan ta’e Sagalee Qeerroo Bilisummaa(SQ) fi website Qeerroo irraa akka hordoftan Naannoo Oromiyaa, akkasumas imaammattootaafi seerota biroo irratti hunda'uudhaan uummatichi kutaalee hawaasaa keessaa kan filataman ta'ee Pireezidaantii Jul 15, 2015 · Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa taanyaaf haa dhufu! Kunoo, erga mandaroota fi magaalaawwan Oromiyaa Finfinnee irraa hamma Amboo fi dabrees hamma Baakkootti argman tokko tokkoon daawwannee, Oromiyaa jiituu fi miidhagduu tana ilaaluun itti-gammannee, boodas gara qeyee keenyatti Hojiin seeraa inni dhuunfaan hojjatu kunis Oromoota kutaalee Oromiyaa adda addaarraa dhufan wajjin kan wal isa barsiise yoo ta’u, namoota qunnamuu hundaa irraa waan inni dhaga’u haqa barbadaaf dhaaddachaa fuula duratti dhihaatanii haqa osoo qabanii sanyiin looginsa ta’u yeroo hubachaa deemu, jibbiinsi sirna sanaaf qabu jabaachaa hawwii Dinagdeen naannoo Oromiyaa bara 2007tti giddugaleessaan %12. Har'as onnee ummata bal'aa sana keessa jirta. 8 gulantaa addunyaa kan kutaa suniif lafa kaayame hin qabdu. Qeerroon Oromiyaa gita bittaa fi olantummaa waayyaannee mormun guutuu Oromiyaa fi biyyaatti qabsoo jalqabeen umirii aangoo waayyaannee gabaabsa akka jiru ifatti mirkana’eera. Murni hanga tokkoo sagalee ummataa waan sodaataniif filmaanni itti aanu Kutaan akka ta’u dhiibaa jiru. Injifatnoon Uummata Oromoof !!! Abdii Borii Irraa. Guraandhala 19/2014 Bakka buootiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Dhihaa Oromiyaa Walitti dhufuun haala Sochiin Warraaqsa FDG itti jiruu fi haala Siyaasa yeroo irratti marii gabaaba Kakuu qajeelfama kakuu irra jiru akkaataa amantaa fi safuu uummata naannoo waliin walsimuun qopheessinee kutaalee dhaddachaatti maxxansuun itti fayyadamaa jirra. Siilabasii sadarkaa 1ffaa akaakuu barnoota Afaan Amaaraan ykn Afaan Ingiliiziin Ministeera Barnootaan qophaa’ee ergame haala qabatamaa naannoon walsimsiisuun Afaan Oromootti ni hiika, ni qopheessa. Nov 06, 2018 · OBN Onk 27, 2011 Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa marii kanarratti argamuun kutaalee hawaasaa garaa garaa waliin mari'ataniiru. Jibuutiirraa eegaluun gara biyyoota ollaa deemuunis hariiroo siyaas-dinagdeerratti mari’atan. Gaafa Sibiilo ni dhufaa dhageenyu Ani fa’a Mana Barumsaa hin deemu, Naa dabarte jedhee dhaabadhee eega hanga inni Nabira gahutti. Dinagdeen naannoo Oromiyaa bara 2007tti giddugaleessaan %12. 1. Bara 1880-1886 keessa minilik warana isaa kutaalee oromiyaa tokko tokkotti bobbaasudhaan keessumatti gara baha oromiyaatti lolchiisaa warana minilik cimaadha kan jedhamu walda gabreel abbaa seexan yennaa bobbaasu keessatti oromoon baha oromiyaa keessaa warana cimaa sadarkaadhan ijaarame waan qabuuf cabsuun abjuu isaanitti ta'e. Home ODUU Godinaaleen Oromiyaa Lixaafi Kaamaashiin nageenyasaanii deebifachaa jiru Godinaaleen Oromiyaa Lixaafi Kaamaashiin nageenyasaanii deebifachaa jiru August 24, 2019 17/05/2019 . Sochilee QBO takaluu kessatti qooda siyaasa gartummaa Sirna malee garaa-garummaatti fayyadamuudhaan gartummaa siyasaa sirna-dhabilessa ijaaruudhaan QBO adeemsa dhorkuun hojii abaarameedha. boqonnaalee kutaalee adda addaatti kan qoodamani dha. Mar 21, 2014 · Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee lamaan dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Lafaa ol ka’an marfamee argama Nageenya Irreechaa yeroo jalqabaaf handhuura Oromiyaa Magaalaa Finfinnee amma eegaleera. Bilbila. amajjii, 2009 finfinnee kutaa lama raawwii ramaddii hojjettootaa keewwata 7 1. Mar 08, 2015 · Ummanni Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee, takkaa gabarummaa fudhatee hin teenye. 4. Dhimma mormii guutummaa kutaalee Oromiyaa irratti, namoonni 400 oli haala sukkanneessaan ajjeefamu gabaasu human rights watch waliin wal-qabate, dhaabbiilee idiil-addunyaa fi miidiyaalee idiil-addunyaa biraatti iddoo guddaa argachuun mat-duree dubbii tahe jiraachu ragaaleen argannee ni mul’isu. Dachii oromiyaa lafa duwwaa jirtu tan wayyaaneen nama isii Tigraayirraa fiddee oromiyaa keessa kutaalee shawaa , wallaggaa , Jimmaa Baalee Arsii fkn f irra qubsiisuuf karoorfatte dura dhaabbatuun ummata keenya kan beelaa fi hoongeen saaxilaman Kutaa Harar irraa fuudhee irra qubsiisuun kan dura dhaabbatedha . Kutaalee Oromiyaa hafan keessattis taanaan Oromoon nagaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu hin dandeenye. 8 Dec 2019 OMN ODUU OOLMAA OROMIYAA magaalaa finfinnee irraa. 4 kan guddate yoo ta’u, bara 2008 guddina kana haaluma KGT-II keessatti karoorfameen raawwachuuf karoorfamullee sababa hongee fi rakkoo tasgabbii bara 2008 naannicha keessatti uumamee tureen dinagdeen naannichaa manii bara 2008(%11. 2. Ethiopia’s HDI value for 2014 is 0. Haaluma kanaan boqonnaan tokko hiikoo fi maalummaa invastimentii, gosoota invastimentii, akkasumas kaayyoo invastimentii irratti kan xiyyeeffate dha. Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Poverty, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The extents and dimensions of poverty in Ethiopia, The Tyranny of TPLF Ethiopia. Ummanni Oromoo biyyaa fi biyya ambaa jiru hundinuu FDG biyya keessatti belbalaa jiru kana cinaa akka dhaabbataniis waamicha goona. Qarsaa Maallimaa 3. Join Facebook to connect with Guddata Negasa and others you may know. Qeerroon jechun afaan oromoo dargaggoota jechu ta’uus mootummaan waayyaannee hiika biira kennaaf akka jiru ibsa pooliisii federaalaa irra hubatameera. Mana Murtii Aanaa Hanballaa Waammannaa irratti falmii siviilii irratti qaamaan deemuun dhimma qulqulleessuun ni jira. biiroo qonna oromiyaa komishinii misooma nannoo horsiise bulaa oromiyaa biiroo misooma baadiyyaa midhaanii fi horii somaalee mootummaa dimorataawaa reppablika federaalawaa itiyoophiyaa keessatti projektii rural resilience enhancement maanu’aalii teekinikaa ofdandeessisuu saffisiisuu kan naannoo horsiise bulaa amajjii 2007 Sep 30, 2015 · Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu! Kunoo, amma magaalaa Shanoo irraa Baankii furmaata sadarkaa qulqullina ol’aanaa qabu, loogii irraa bilisa ta’eefi haqa irratti hundaa’e ta’e arguu dha. Maqaa Waldaa Apr 04, 2014 · Akkan argee fi dhagayetti kun naannolee Oromiyaa maraa fi gosolii Oromoo hundumaa biratti waan beekamu. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Kutaalee addunyaa gara garaatti ayyaanonni (kaarniivaaloonni) Irreecha waliin walfakkaatan ni raawwatamu. Oct 05, 2016 · Gara dhumaa irratti yeroon amma kun yeroo itti tokko xiqqessanii tokko ol kaasan miti yeroo itti waan qaban gqabatanii diina oromoo fi oromiyaa dhabamsiisaa jiru kana irratti duulanii Bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa uummata oromoo miliyoonan dheebote itti agarsiisanii dha. Hirmaattotni dorgomicha magaala Finfinnee dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa qooda fudhachaa jiru. " Raagaan qillensaa, Tajaajila Haala qilleensa Biyyaalessaa, Joohon Gaagaan ''Gara malee tahuun qilleensa qorraa kanaa, waan dhalootaan ala tokko dhufu jechuun danda'ama'' jedheera. Itichaa Guddataatiin. Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee lamaan dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Daandiin konkolaataa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti itti fufinsaan cufamuu qaba. Xumura kutaa lammaffaa keessatti, kunoo akkana jedheetan buleeyyu: “Kutaa isa kanatti aanu keessatti waayee seenaa Oromoo Gullallee waggaalee hedduu dura walitti qabe keessaan waa isinitti qicaa, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee hunda keessanii irraa hin dhabamini!” boqonnaalee kutaalee adda addaatti kan qoodamani dha. Jun 29, 2016 · Dhimma mormii guutummaa kutaalee Oromiyaa irratti, namoonni 400 oli haala sukkanneessaan ajjeefamu gabaasu human rights watch waliin wal-qabate, dhaabbiilee idiil-addunyaa fi miidiyaalee idiil-addunyaa biraatti iddoo guddaa argachuun mat-duree dubbii tahe jiraachu ragaaleen argannee ni mul’isu. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Hoomaan hawaannisaa Tigraayii fi kutaalee ollaa Walloo biroos kan dhaqqabe tahuyyuu, warri kaan birmannaa gochuun ofirraa barbadeessaa jiru. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii OMN:Caamsaa- 03/2018 Mormiin hawaasaa bifa haaraan kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti eegalame itti fufeera. 12/07/2019 . May 24, 2018 · Oromiyaa/Itiyophiyaa Keessatti Nageenya Waaraa Fiduuf Ejjeennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo! Qeerroo Bilisummaa Oromoo Caamsaa 25,2018 Finfinnee Oromiyaa Akeeka uummata Oromoo qabatee, Adda Bilisummaa Oromoo jala hiriiruun garbummaa jaarraan lakkaahamu kan uummata Oromoo irratti fe'amee sochii jiruuf jireenyaa uummatichaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jiru qaarisiisuuf qabsoo karaa nagaa Konkolaattonni kun tibba kana sochii mootummaan Wayyaanee kutaalee Oromiyaa mara keessaa hanga gandaatti hooggantoota gandaa fi seelii sarviisii akkasumas anga’oota OPDO walitti qabuun maqaa leenjii jedhuun magaala Adaamaa galma Abbaa Gadaa fi galma Hoteela Karrayyuutti teesisaa jiru dha. Addunyaa nageenyaa fi gammachuun gutamte uumutti xiyyeeffata! 1. Fiigichi Irreechaa ka’umsaafi xummura isaa ‘Adabaabayi Masqalaa’ gochuun km 10 fiigama. Oct 15, 2009 · Kuni ta’uun hafee boordiin WHOM yeroo ammaa filmaata 2009 irratti wol qabee jira. hayiluu gonfaa Xiinxala Seenaa 18 Yaayyaa Amajjii 6411 alo,norway Dhumarratti artist Fayyisaaf, ummatni biyya keessaa hangami akka sijaalatuuf si kabaju Oromiyaa kutaalee hunda naannoftee argiteetta. Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons. Maricharratti Abbootiin Gadaa, Abbootii Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo. Fiigicha kanaratti namoonni kuma 50 ooltu hirmaata. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Dhihaa Oromiyaa kufaatii Wayyaanee dhiyaatee jiruutti xummura gochuu fi eeggannoo uummanni gochuu qabu irraatti ibsa gababa kenne. Kana malees, invastimentii keessatti ga’ee mootummaan qabu, walquunnamtii guddina diinagdee fi invastimentiin dhuunfaan qabu Kutaalee addunyaa gara garaatti ayyaanonni (kaarniivaaloonni) Irreecha waliin walfakkaatan ni raawwatamu. Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee Caamsaa 2013, Oromiyaa 2. 0) yaadame irraa gadi bu’ee %7. Haala kanaan Oromiyaa Lixaatti Wallagga Bahaa, Jimma, Iluu Abbaa Booraa, Arsiifi Baalee, Harargee Bahaafi Lixaa, Godinaalee Gujiifi Booranaa, Gaambeellaa, Finfinnee, kutaalee Naannoo Kibbaa, Naannoo Amaaraatti, Gojjaam Bahaafi Lixaa, Walloo Kaabaafi Kibbaa akkasumas, Shawaa Kaabaatti, Godina Tigraay Kibbaa, godinaaleen naannoo Somaalee harka Mar 21, 2014 · Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee lamaan dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Kutaa I/A/Bu. gov. Qorannoon isaa Dhimma biiyya keessaa irratti waan xiyyeeffatuuf deemaa dhufaa qorannoo gaggeessa. CAFFEE - (Sad. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. May 12, 2016 · jedhuun Gara biyya Swizerlaand deeme. Sep 30, 2015 · Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu! Kunoo, amma magaalaa Shanoo irraa Ta’us, gochi badaa tibbana keessumaa magaalota Oromiyaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Duukam, Diree Dhawaafi Sabbatatti qarreefi qeerroorratti darbees kutaalee hawaasaa adda addaarratti raawwatame qaanessaa waan ta’eef dhimma xiyyeeffannaafi of eeggannaa cimaadhaan ilaalamuu akka qabuudha kan eeru. Gahee Biiroo Barnoota Oromiyaa 2. 2/1998 Irra Deebiidhaan Fooyessuuf Dambii Bahe Lakk. Warra maqaa qabsoo Oromootiin waan Oromoof qabsaawu fakkaatee faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha waan Oromoo walitti fidaa hundatti gufuu ta'aa jiruuf hamileen si hin Jan 02, 2017 · Dhumarratti artist Fayyisaaf, ummatni biyya keessaa hangami akka sijaalatuuf si kabaju Oromiyaa kutaalee hunda naannoftee argiteetta. Mar 13, 2014 · 2 . 9, 2017 Kutaalee Oromiyaa bal’oo keessatti mormiin saba Oromoo jabinaan itti fufuunsa mootummaa wayyaaneef qormaata jabduu tahe akka jiru odeeffannoon magaaloota Amboo, Najjoo, fi Dambii doolloo irraa arganne ni mul’isa. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Kan Oromiyaa yoo lallee Ijooollee idilee keessaa %91. Walii galli kaayyoo, ilaalcha fi galmi Oromummaa Foundation dimokiraasii, nageenya, haqaa fi dagaagina Oromiyaa fi naannoo Oromiyaatti dhugoomsuu’rratti fulleefata. Gartummaa molgaaween siyaasa QBO hogganuun kun adeemsa kessa hirrina hubannaa siyasaa Kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa sababaa Oromummaa isaaniin yakkamuun Oromoonii bakkoota adda addaatti murtiin seeraa alaa itti kennamaa jiraatu illee ummanni Oromoo qabsoo diddaa gabruma takkaa illee hin dhaane. S keessati dukfafi roobaafi ji'oota ganaa keesa uumama. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii OMN: Oduu Ado. Kutaalee Oromiyaa hundaaf qoodaan (quotan) akka laatamu gaafachaa jiru. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa. Guyyaa har’aas Godina Booranaa Aanaa Miyoo Magaalaa Hiddii Lolaatti hiriirri mormii hawaasaa jabaan barattootaa fi jiraattota hirmaachise geggeeffameera. magaalaa Adoolaa keessatti Poolisoonni Oromiyaa 3. Yaaddoon isaa guddaan guddina Oromiyaa fi Oromooti. Guutuu- Oromiyaa waliin haa ijaarru Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. Faaksii. Hiriira mormii guyyaa Kibxata (Salaasaa) har’a magaalaa adoolaatti geggeeffameen wal qabatee miseensonni poolisii Oromiyaa Aanichatti argaman uummata irratti dhukaasa banuu, Reebicha raawwachuu fi namoota hidhaa akka turan dhaga’ameera. Kana jechuun joollee Oromiyaa keessaa dhibbentaa 8. et - recent documents - download oromia regional health Qabiyyee Mammaaksaa Asoosama Kabiir Waadoo Gadaa Sabboonaa Oromoo fi Burreen Bifa Tokkoo Miti Jedhu Keessatti Oromiyaa: AFAAN OROMOO KUTAALEE QOPHAA INAA IRRATTI Nov 28, 2016 · Akkuma beekamu Kutaalee Oromiyaa hunda kanneen dinagdee biyyattiif lafee dugdaa ta'uun tajaajilan mara humna bicuun Wayyaaneen of harka seensisuun beekamaa dha. 442— which put the country in the low human development category— positioning it at 174 out of 188 countries and territories. akkamitti akka guddatan, mana fincaanii fayyadamuu, kutaalee qaamaa,. Karaa isaa dandahame hundaan kutaalee Oromiyaa hedduu keeysatti mootummaa gabroomfataa dura dhaabbachaa turan. Kanuma waliin WBOn gama isaatiin tarkaanfii of ittisuu irratti Kutaalee Oromiyaa hundaaf qoodaan (quotan) akka laatamu gaafachaa jiru. Kan buna bosonaa fi buna namaan kunuunfamuullee sirriittan beeka" jedha. Aug 07, 2011 · Inumaatuu daa’immaan biyyattii keessaa dhibbeentaan 33. Gooroo 6. Dabalataanis daandiin km 33,383 bona qofa taajajila kennuu danda’an hirmaannaa uummatatiin akka nannoo keenyatti hojjatameera. Teessoo Ooggantoota waajjiraa,Aabbooti adeemsaalee fi kutaalee hojii. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Horn of africa. Garuu Weellistootni Oromoo akka weellistoota saboota ykn biyyoota biroo miti. Kitaaba deggarsaa ykn wabii gosa barnootaa fi kutaalee 1-8tiif ni qopheessa. Godinni Oromiyaa garuu mootummaa naannoo Amaaraa kan durattuu diinummaadhaan isa balleessuu barbaadaa jiru irraa gargaarsa gahaa eeggata jedhamee hin eegamu. dukfafii kutaalee addunyaa biraatis ni  2 Jan 2017 Woraana biyya alaatti osoo hin taane, Oromiyaa keessatti ijaaruu… 3. Xumura kutaa lammaffaa keessatti, kunoo akkana jedheetan buleeyyu: “Kutaa isa kanatti aanu keessatti waayee seenaa Oromoo Gullallee waggaalee hedduu dura walitti qabe keessaan waa isinitti qicaa, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee hunda keessanii irraa hin dhabamini!” Dheerinni daandii bonaa-gannaa hanga dhuma Bara 2002 Oromiyaa keessatti argamu km 13,330 dha. Naannoo Oromiyaa jalatti bul- uudha. Mootummaan Wayyaanee sababa tahe jedhee Oromoo irratti diinota daneessuuf hojjetuuf qaba. Ummatni aadaa, afaan, seenaa fi biyya tokka (Oromiyaa) qabuu kun duula irratti geggeeffameen walabummaan isaa haqamee, Yeroo ammas kutaalee Oromiyaa gara Dhihaa, Gidduugaleessaa fi Oromiyaa bakkoota heddduutti mootummaan Waraana bobbaasuun uummata keenya shororkeessa waan jiruuf adamoofi yakkaa waraanaa nurratti aggaamamuu kamiyyuu of irraa qolachuufi ofirraa kan ittifnu ta'uu ni hubachiifna. Uunkaalee lamaan keessatti jechootni tarsiimoo tokkuma. hayiluu gonfaa Xiinxala Seenaa 18 Yaayyaa Amajjii 6411 alo,norway The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Yoo akkas godhan Waaqayyo yeroo ittaanus biqiltuusaanii akkasumatti nuu tolcha jechuun kana raawwatu. Maallaqa kana kenaa kan taasisan abbootii qabeenyaa, baankota, bulchiinsota magaalaa naannoo Oromiyaatti argaman saddetii fi kutaalee hawaasaa kan birooti. qajeelfama raawwii ramaddii hojjettoota mootummaa gitoota hojii mala qabxiin madaaluu fi sadarkeessuu hojiitiin madaalamanii sadarkeeffaman irratti gaggeffamuuf qophaa’e. Kutaalee biyyaa kanneen akka Miidweestarn Isteetis Wiskoonsin, Michigaan, Ilinoo'isfi naannolee qilleensa gaarii qabu jedhamnittillee labsiin yeroo muddamaa labsamaeera. Kutaalee Oromiyaa hafan keessattis. Kunoo, harra immoo kutaa isa jahaffaa isinii dhiyeesseen jiraa, yoo yeroon isiniif hayyame mee duukaa-bu’aa! Akkuma ijaan arkaa gariis seenaan dhagayaa turre weerartoonni Absiiniyaa kan saba Amhaaraa madaafa dhoortootiin Oromoo murruq godhuun biyya Oromiyaa fi kutaalee saboota biroos dhunfatanii walumatti maqaa Xoophiyaa ja'u moggaasuun seenaa dharaa tan umrii waggaa kuma sadi qabaachuu isii lellisaa, soba hundeen qabne faarfachaa Oromoo akka malee Mana Ganda Magaalaa Adaamaa Hojii Raawwachiistuu Ol’aanaa Kutaa Magaalaa Abbaa Gadaa Addee limaat Tasfaayee akka ibsanitti, rakko hawaas-dinagdee jiraatoota kutaa Magaalichaa hikuuf hojiin adda adda hojeetamaa jiraachuu isaa himuun, mana ganda 18 Abbaa qabeenyaa maxxannaa irraa fudhachuun namoota harka qalleeyii, qaama midhamtootaa fi waldaalee IMX’f akasumas Nammoota dhukkubaa HIV’tiin Guddata Negasa is on Facebook. Baankii furmaata sadarkaa qulqullina ol’aanaa qabu, loogii irraa bilisa ta’eefi haqa irratti hundaa’e ta’e arguu dha. Sooddoo Daaccii 2. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dargaggoota naanniichaatiiif carra hojii uumuuf jechaa bakka omisha albuudaa galtee Simiintoo ta’aan warshaalee fi abbootii qabeenya harka fudhee dargaggootaaf akka kenne beeksiisa tureera Warshaaleen Simiintoo tibbaana marii mootummaa naanniichaa wajjiin gaggeessaniin bakkeewwaan omisha albuudaa galtee Simiintoo harka isaaniitti akka deebifataniiru May 12, 2016 · Kutaalee Oromiyaa guutuu keessa deemee qorannoo isaa hojjachaa ture. Finfinnee, Eebila 11,2011(FBC)- Tatamsa'ina dhibee sombaa hir'isuuf hojii hojjetamaa jiru milkeessuuf seektaroonni hundi ga'ee isaanii akka bahatan Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa waamicha dhiyeesse. Abbootiin Gadaa dhageettiifi kabajaa hawaasa Oromoo biratti qabaniin dhiibbaawwan daa'immaniifi dubartootarra gahaa jiru hanbisuuf tokkummaan akka socha'an Walitti qabaan Abbootii Gadaa – Hayyuu Sep 16, 2013 · (Madda Oduu ABO, Melbourne, 12 Fulbaana 2013) Korri Konyaa ABO Adelaide yeroo duraaf Australia kibbaa magaalaa Adelaide keessatti guyyaa lamaaf gaggeeffame milkiin xumurame; kora hawaasaa kana irratti hawaasti Oromoo Australia Kibbaa WBOf gargaarsa maallaqaa gumaachanii jiru. Oromiyaa waa hundaan badhaate ijaaruuf xiiqiin hojjetamaa jira ===== Mootummaafi ummanni Naannoo Oromiyaa Oromiyaa waa hundaan misoomteefi guddatte ijaaruun jijjiirama biyyattiitti eegalame ceesisuuf xiiqiin hojjetamaa akka jiru Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksise. Hata’u malee sab-lammoota biyya Oromiyaa keessa jiraatan kaanifillee garagaarsa namoomaa nikkennaaf. Addatti ammo hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiru gamtaa fi waliigaltee dhoowwee akka isaan qabsoo saba isaanii hin finiinsine diinagdee fi waan Akkuma Luq. Otoo abdiin Oromoo keenyaa inni cimaan kun jiraachuu baatee, yoon silaa hundi keenya: Azbixee fi Gonnixee, Aadafris-ii fi Ashabbir, Difaabbaachaw-uu fi Gizaachaw, Laxxibaluu fi Ziqqibaluu, Aalgaanash-ii fi Yawhaalaash faa taaneeti turre. 2 qofatu daqiiqaa tokko keessatti jechoota 60 dubbisuu dandaya jechuudha. 87/1997 Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebbiidhaan gurmeessuu fi aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe hundeeffaman keessaa isa tokko yoo ta’u, Komishinichi hojiiwwan bulchiinsa humna namaa akka raawwatu aangoo fi gaheen hojii The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Gidiraan taligaan Mallasaa garanaan Oromiyaa keessatti raaw’achaa jirtu waan gararreetti eerame malees akeeka biraa ni qabdi. Mootummaa garboomsaa Wayyaanee kanan yakka ajjeechaa, hidhaa, reebichaa, biyyaa arihuu fi saamicha akka nurraa dhaabuuf waggoota dheeraaf karaa nagaa hirira baanee gaafachaa turre. 15 Minilik-II fi Oromiyaa Fifinnee, Oromia, 1994 Asaffaa Abbabaa Seenaa 16 Diddaa Qabsoo Garbummaa Oromoo bara Mootummaa Hayile Sillaasee keessa(1914-197 4)” Atlanta, USA, 2011 Asaffaa Abbabaa Seenaa 17 Qabsoo bilisummaafi dimookiraasii,e geree oromiyaafi itoophiyaa, 2012 B. Aug 23, 2015 · Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa torbaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu! Aug 03, 2015 · MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA - OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Torbaffaa Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa torbaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Godinaalee Oromiyaa Garagaraa Keessatti Uummanni Ajaja Wayyaanee Lagachuu fi Fesheleessuu Eegale‏ Gabaasa Qeerroo Amajjii 5,2015 Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa fi guyyaan WBO Amajjii 1/2015 haalaan kabajamee jira. Jan 27, 2011 · Inni duraa mootummaan wayyaanee ammallee sirna gabrummaa isaa itti fufsiifuu fi Oromoo fi Oromiyaa akkuma cunqursaa jiru itti fufuus karaa lukkee isaa, OPDO, hojii farrummaa itti fufuu dha. OPDO abdachuu fi sobamanii jalatti of dagachuun akka ofiin of balleessuu (suicide)tti laalamuu qaba. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa kenna tajaajila fayyaa qaqqabamaa ta’e kennuun dhiibuu fi gaaffii hawaasni gama fayyaatiin qabu deebisuu irratti hojiiwwan bal’aa hojjechuurratti argama. Kanaan booda oromiyaa keessa oliif gadii fiiganii Oromoo saamaa, oromoo ajjeesaa fi hidhaa itti fufuu akka hin qabneef uummatni keenyaa gamtaa isaa jabeessuun daandii cufee diina karaa darbaa dhorkachuu qaba. E-mail. Kessattuu garuu barattoota miseensota Gumii SANYII ta’an fi afoolota kanneen hawaasa keessaa sassaabanif, manneen barnootaa fi An Ethiopian opposition party called on June 20,Thursday for the government to scrap an anti-terrorism law it says is used to stifle dissent, threatening a repeat of protests that brought thousands onto the streets of Addis Ababa early this month. Tarkaanfiilee kanaan lakkoobsaan hedduu kata’an loltoonniifi konkolaataan isaanii akka manca’an midiyaaleef himeera. Ebbicharratti kan argaman preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan, “Manneen barnootaa kanneenitti Oromummaa fi sabboonummaa itti barsiifanna. Ammas iddoolee hafan maraa sababa adda addaa mijeeffachuun of jalatti naannessaa jiran. Fakkeenyaaf ardii Awurooppaatti qonnaan bultoonni, waggaatti yeroo tokkoo karaa irratti bahanii timaatimiidhaan walreebu. Posts about Poverty written by OromianEconomist. Muummee Ministeraa:Waan Oromiyaa fi naannoleetti ummata garaa haammeesse mootummaatti itti gaafatama Bitootessa 10, 2016 Muummee Ministera Itoophiyaa,Hayilee Maariyam Dessaalenyi (Kuusaa suuraalee) Amajjii , 30, 2016. Guyyaa kana hirmaattootni 50,000 ni hirmaatu jedhamee tilmaamamuun T-shertin yeroo amma qophaa’ee Waajjiraalee Aadaaf Turizimii Oromiyaa irraa hanga aanaatti ,Giddugala Aadaa Oromoofi Kutaalee Magaalaa Finfinnee hundaa kessaatti gurgurama. Dhaanicha, saamicha, dararaafi hidhaa Oromoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa'rraa ka'uun, Irreeffannaaf gara Magaalaa Finfinnee'tti seenaa jiran irratti, loltoota MKIX'n guyyaa har'aa raawwatamaa oole. But, there is Mar 31, 2019 · Akkuma gara aangootti dhufaniin otoo oolanii hinbuliin Naannoo Somaalee, Magaalaa Jigjigaarraa eegaluun ummata abdii isaan irratti gate bira deemanii naannolee hundatti kutaalee hawaasaa gara garaa wajjin mari’atan. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko  Hoogganaan OMN Jawaar Mahammad eegdoti isaa akka kaafaman ajajamuusaaniitiin walqabatee rakkoo mudateen hiriirri mormii kutaalee Oromiyaa  Naannoo jedhame kanattis ta'ee kutaalee Oromiyaa hundatti rakkoon saba biraa baasuus ta'ee dhimmi kanaan walqabatu tokkoyyuu akka hin jirres eeran  10 Mar 2016 Muummee Ministeraa:Waan Oromiyaa fi naannoleetti ummata garaa Miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yunaayitid Isteetsii fi Kanadaa  Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal'ise Adda Har'a Oromiyaan kutaalee Shawaa, Wallagga, Ilu-abbaabooraa, Jimma,  Hirmaattotni dorgomicha magaala Finfinnee dabalatee kutaalee Oromiyaa Pireezidaantiin Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis  10 Dec 2017 Godinaalee Oromiyaa Fi Aanolee isaa A. Kora Gamtaa Kutaalee ABO Awurooppaa 2017 (the Hague, the Netherlands) Oromiyaa Keessa Ilmaan Oromoo Mana Hidhaa Garagaraa Keessatti Dararamaa Caamsaa 20 2014 (1: pin. bakka boru gahuu mallurratti bakka bu'oota kutaalee adda addaa Godina Arsii  Korri kun Oromoota kutaalee Oromiyaa bakka bu'anii dhufan Abbootii Gadaa, Jaarsoolii Biyyaa,Abbootii Amantaa, dubartootaa fi dargaggoota hirrmaachise. Mar 31, 2019 · Akkuma gara aangootti dhufaniin otoo oolanii hinbuliin Naannoo Somaalee, Magaalaa Jigjigaarraa eegaluun ummata abdii isaan irratti gate bira deemanii naannolee hundatti kutaalee hawaasaa gara garaa wajjin mari’atan. Kana malees, invastimentii keessatti ga’ee mootummaan qabu, walquunnamtii guddina diinagdee fi invastimentiin dhuunfaan qabu Sep 26, 2011 · Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. 3 /2001” jedhamee waamamuu ni danda’a. May 11, 2013 · Walitti bu’iinsa kanaan lubbuun namaa waggoota digdamman dabran keessatti bade kumaan shallagama. Kutaalee Oromiyaa guutuu keessa deemee qorannoo isaa hojjachaa ture. Kunis kan ta’eef wolgahii hawaasaa kan hooggana WHOM filu irratti lakkoofsi murna kanaa waan xiqqaatuuf herrega kamiinuu moo’achuu waan hin dandeenyeef akka ta’e eenyu irrallee dhokataa miti. Home Afaan Oromoo News Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daataa ilmaan Oromoo baatii muraasaa asitti ajjeefamanii bakkaaf guyyaa ajjeefaman waliin! Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daataa ilmaan Oromoo baatii muraasaa asitti ajjeefamanii bakkaaf guyyaa ajjeefaman waliin! Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520 Symbol rate=27500 Symbol rate=27500 Polarization = V Polarization = V Erga walii galle jattan Waraana Agaazii Gujii, Wallaggaa, Walloo, Hararghee, Boorana, fi kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ummata Oromoo irratti duguugaa Sany ii ( Genocide) rawwachaa jiru hatattamaan Oromiyaa keessa baasaa? Qeerron Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda irraa walitti dhufuun dhaabota #ABO tokkoomsudhaaf ji’oota 10 oliif sochii araaraa gochaa turuun ni yaadatama. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Sanadni walii galteehojii Paartilee Siyaasa kun kutaalee sadi kan qabu yoo ta'u, kutaa tokkooffaan murtee waliigalaa, kutaa lammaaffaan Murteewwaan bu'uuraa fi kutaa sadaaffaan ammo haala manni mare waliin paartilee siyaasa ittin hundaa'u of keessa qabajechuun Tajaajila Odu Itiyoophiyaatu Gabaase. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Daandii konkolaataa ni qaba; Hawwatummaa Haroo Daandii. Beela hamaaf saaxilamuuf deema. Qa’ee sikkoomandoo-Arsii Assallaa I/A/Pi/M/N/Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hardha akkaataa imala kalee irra deemee dhufne, bakka hardha irra geenyeef bakka boru gahuu mallurratti bakka bu’oota kutaalee adda addaa Godina Arsii fi Magaalaa Assallaa waliin marihatanii jiru. May 2, 2012- Explore arfasseoromia's board "OROMIA" on Pinterest. your password OROMIYAA: KALLATTII SI’OOMINA ABBAA SEERUMMAAN YOO MADAALAMU* Tafarii Baqqalaa Ayyaanaa** ABSTRACT As part of justice reform program, Oromian judiciary has implemented various reform programs which are all designed for ensuring judicial efficiency, accessibility, and independence and accountability. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Boqonnaan dhuma kutaalee jalqaba lamaan guddinaa waldaalee itti fayyadama Bishaan Jallisii qabata. Manneen barnoota kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ijaaramaa turan keessaa afur xumuramanii har’a ebbifamuun bara barnootaa 2010f qophaa’aniiru. Aadde Maammituu Makuriyaa lammiilee lola daangaan qe'ee isaanirraa buqqa'aanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa qubatanii jiran kumoota hedduun lakkaawaman tolaan biddeen nyaachisaa jiru Jun 14, 2018 · Mootummaan Wayyaanee qaama oftuulaa afaan qawweetti amanu ta'ee Waggoota 28 dabrsaa jiraachuu eenyullee ni beeka. Dhumarratti Biiroon Aadaaf Turiizimii Oromiyaa erga dhaabbatee booda, projektichi haala kutaalee aadaa hundaa walitti qabuufi dagaagsuu danda'uun ummataaf bakka tajaajilaa adaafi bashannanaa waliigalaa kennuu danda'un akka ijaaramu Mootummaf dhiheesseen bara 1997 murtee ijaarsaa argate. your username. Warra maqaa qabsoo Oromootiin waan Oromoof qabsaawu fakkaatee faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha waan Oromoo walitti fidaa hundatti gufuu ta'aa jiruuf hamileen si hin This is an important lesson for those Oromo nationals who have chosen to remain neutral, folding their hands, crossing their legs and closing their eyes – refusing to see and refusing to hear their people’s call as Oromiyaa is forcefully taken and undergoing mutilation, and as the Oromo people are slaughtered on mass scale in it – and to those who had left the struggle in despair for lack of courage and failed to stand up to the enemy to fight it. Namootin baayeen bara baraan dufkakaa ni qabamu. L. Sep 26, 2011 · Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. Mar 05, 2018 · Karaa Oromiyaa jiddu galeeysaa fi dhihaatiin sochiin Waldayni wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaggeeysaa turees seenaa qabsoo Oromoo keeysatti bakka ol’aana qaba. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. download qajeelfama ramaddii hojjettoota mootummaa free and unlimited. Haroon Dandi haroowwan badaa Oromiyaa keessatti argaman keessa isaa tokko yemmu ta’u, godina Shawaa Lixaa keessatti Finfinnee irra fageenya 108km, magaalaa godina (Amboo) irra 60km, magaalaa Aanaa ( ) irra 31 km fagachun kan argamudha. Xumura kutaa lammaffaa keessatti, kunoo akkana jedheetan buleeyyu: “Kutaa isa kanatti aanu keessatti waayee seenaa Oromoo Gullallee waggaalee hedduu dura walitti qabe keessaan waa isinitti qicaa, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee hunda keessanii irraa hin dhabamini!” Yeroo ammaa Mormiin hawaasaa bifa haaraa ta’een godinaalee Oromiyaa bakka gara garaatti itti fufe. j. (Bekan Rabira tiin) Oromoof aartistii jechuun worroota gaafa seenaan, aadaan, afaaniif qabsoon ummata Oromoo ukkaamfamuuf ture sana irraa sagalee ta'uun lubbuu keessa tursiisanii har'aan gahan keessaa isaan tokko jedhee amana. 4:17-19 irraa dubbifne akka Hafuurri Qulqulluun tamsaasa wangeelaa keessatti ga'ee guddaa qabu ni argina. Warra maqaa qabsoo Oromootiin waan Oromoof qabsaawu fakkaatee faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha waan Oromoo walitti fidaa hundatti gufuu ta'aa jiruuf hamileen si hin Nov 27, 2017 · Yaa'iin Waliigalaa FM "Sagalee Adaamaa" Ifatti Hundaa'e(የአዳማ ድምፅ FM ጠቅላላ ጉባኤ በይፋ ተመሰረተ!) Sochii Raadiyoo FM hundeessuu akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti jalqabameen kaabineen magaalaa fi manni maree magaalichaa barbaachisummaasaatti waliigaluun bajata barbaachisu ramadee adeemsi kennaa hayyamaa karaa biiroo haqaa Oromiyaa fi Abbaa Taaytaa CAFFEE - (Onk. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, Dambii kana keessatti: 1 Mar 08, 2015 · Ummanni Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee, takkaa gabarummaa fudhatee hin teenye. Doktar Bisiraat akka ibsanitti wal’aansa kaansarii kutaalee hawaasaa iddoowwan biyyattii gara-garaa keessaaf waliin ga’uuf hojjatamaa jira. ABO tarkaanfii humna loltuu Itoophiyaa irratti kutaalee Oromiyaa bakka adda addaatti fudhadheeraa jedha. Gama keenyaan, FDG kana galmaan gahuuf jabaannee hojjachuuf murteefanne. Uunkaaleen baajata marmaartuu fi baajata kaappitaalaa kun garaagara yoo taanillee, Q/B/K2 Q/B/M 2 caalaa odeeffatnoo gadifageenyaa barbaada. dhaan kutaaleen golgaman yeroo hedduu kutaalee qaamaa kan dhuunfaa dha. Nageenya Irreechaa yeroo jalqabaaf handhuura Oromiyaa Magaalaa Finfinnee amma eegaleera. Iddoo/Adeemsaalee Hojii Ijoo. ” jedhan. Waajjirichi ibsa buufata keenyaaf ergeen festivaalli borii jalqabee guyyoota shaniif kabajamu miseensota diyaasporaa kumaatamatti lakkaawaman kutaalee addunyaa gara-garaa keessa jiraatan ni hirmaachisa. Dibata isaa malee karaa qalbii nama harkisuun (garaa nama tuquun) Mootummaan amantiirraa walaba jechaa, abbaan fedhe waan fedhatti amanuuf mirga qaba jechaa seera waraqaarra malee dhihaa-barii jireenya hawaasaa keessatti hojiirra hin oolle faarfachaa ooluun dhugaa hagooguu hindandayu. Dambaliin baqataa Oromoo gara biyya Masrii bara dabre 2014 kan biraan kan wal hin fakkaanne tahuun waan wal nama gaafachiisu miti ,akkasumas eenyummaan baqattoota kanaa keessa deemnee yoo ilaalle bifa walii gala ummata Oromoo ,Kutaalee hundaa Magaalaaf Baadiyaa Oromiyaa irraa ,umrii joollummaa waggaa tokkoo gadi irraa kaasee dubartii ulfaa gumaataniiru. 2. Namni biraan buna fayyadamu kan nuti dubbisne "dhandahama bunaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti oomishamanii nan beeka. Dhuguma gaafiin Afaan Oromoo deebi’ee jiraa? Ililchitee harka dhawuu dura kana caqasi! Yaalii ajjeechaa Jawar irratti raawwatamee keessaa eennu harka akka qaba? Soba Amiin Jundii…. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Kanaafuu dhaabbatni MALKAA Itoophiyaa kutaalee hawaasaa adda addaa fi qaamolii mootummaa naannoo Subbaa Sabbataatti argaman fi walin hojjatu hundaaf galata galchuu barbaada. kutaalee oromiyaa

Stay in Touch

Once a week. No spam. 100% private.